Luctor Ponse
pianist / componist

Home / Audio (NL)
Biografie / Interviews
Oeuvre
CD's
Adressen / Links

Agenda
ANBI-gegevens

Financiële verantwoording Boekjaar 2022

Financiële verantwoording voor BOEKJAAR 2022 van de STICHTING WERK LUCTOR PONSE
//=======================================================================================\\

Balans per 31-12-2022:

ACTIVA                  | PASSIVA    
                     | 
Immateriële vaste activa         | Schulden 
 GEEN                  |  €  704,13 (kosten website 2014/22 en Rabo)
                     | 
Materiële vaste activa          | Eigen vermogen
 GEEN (zie toelichting)         |  € 31.585,61 
                     | 
Financiële vaste activa         | 
 GEEN                  | 
                     | 
Vorderingen en overlopende activa    | 
 €  704,13              | 
                     | 
Liquide middelen             | 
 € 31.585,61              | 
                     | 
Totaal                  | Totaal
 € 32.289,74              |  € 32.289,74

//=======================================================================================\\

Overzicht inkomsten en uitgaven in 2022 per 31-12-2022 (zakelijke rekening):

INKOMSTEN                | UITGAVEN
                     |
 € 30.000,00 (02/10: legaat)      |  € 674,28 (30/10: website: 2014 - 2022)
 € 2.189,74 (26/10: vordering ING)  |  € 29,85 (per eerste van de maand sinds okt)
 €  100,00 (29/12: donatie)     | 
                     |
Totaal                  | Totaal
 € 32.289,74              |  € 704,13

//=======================================================================================\\

Toelichting:

De Materiële vaste activa zijn NIET in geld uit te drukken:
 - geluidsarchief (bestaande uit plm 40 CDs met muziek van Luctor Ponse en door hem
  uitgevoerde muziek), digitale bestanden met opnames van uitvoeringen en interviews
 - papieren archief (partituren, brieven, foto's, krantenknipsels, interviews)

Zakelijke Rekening Rabo: NL88 RABO 0316 0203 97, geopend op 29/09/2022:
 - kosten in 2022: € 9,95 per maand
 
Vorderingen:
 € 2189,74 op ING vanwege de (opgelegde) sluiting van de zakelijke bankrekening
      van de stichting op 16-10-2019 (NL16 INGB 0008 4871 35)

Beleid van de stichting:
 Op 29/4/2022 is de penningmeester met pensioen gegaan en heeft sindsdien aanzienlijk
meer tijd aan de stichting besteed. Bovendien beschikt de stichting nu over het legaat
dat de weduwe van Luctor Ponse heeft nagelaten. Een afspraak met de leider van een muziek-
gezelschap over uitvoering van Musique Concertante (1977) vond plaats in november en
verdere afspraken worden gepland (in 2023).

//=======================================================================================\\