Luctor Ponse
pianist / componist

Home / Audio (NL)
Biografie / Interviews
Oeuvre
CD's
Adressen / Links

Agenda
ANBI-gegevens

Financiële verantwoording Boekjaar 2021

Financiele verantwoording voor BOEKJAAR 2021 van de STICHTING WERK LUCTOR PONSE
//=======================================================================================\\

Balans per 31-12-2021:

ACTIVA                  | PASSIVA    
                     | 
Immateriële vaste activa         | Langlopende schulden 
 GEEN                  |  € 549,61 (kosten website 2014-2021)
                     | 
Materiële vaste activa          | Eigen vermogen
 GEEN (zie toelichting)         |  € 1640,13 (2189,74 - 549,61)
                     | 
Financiële vaste activa          | 
 GEEN                  | 
                     | 
Vorderingen en overlopende activa     | 
 € 2189,74                | 
                     | 
Liquide middelen             | 
 GEEN                  | 
                     | 
Totaal                  | Totaal
 € 2189,74                |  € 2189,74

//=======================================================================================\\

Toelichting:

De Materiële vaste activa zijn NIET in geld uit te drukken:
 - geluidsarchief (bestaande uit plm 40 CDs met muziek van Luctor Ponse en door hem 
  uitgevoerde muziek), digitale bestanden met opnames van uitvoeringen en interviews
 - papieren archief (partituren, brieven, foto's, krantenknipsels, interviews)

Vorderingen en overlopende activa:
 € 2189,74 op ING vanwege de (opgelegde) sluiting van de zakelijke bankrekening
      van de stichting op 16-10-2019 (NL16 INGB 0008 4871 35) 

//=======================================================================================\\

Overzicht inkomsten en uitgaven in 2021 per 31-12-2021:

INKOMSTEN                 | UITGAVEN
                     |
 € 0,00                 |  € 0,00
                     |
Totaal                  | Totaal
 € 0,00                 |  € 0,00

//=======================================================================================\\

Toelichting:

Wegens de drukke baan van de penningmeester in 2021 is het niet gelukt een nieuwe
bankrekening voor de stichting te openen. Op 29/4/2022 is de penningmeester met pensioen
gegaan en sindsdien zijn de verwachtingen positief:
1) Begin oktober 2022 is de website van de stichting bijgewerkt en is een nieuwe zakelijke
bankrekening van de stichting geopend bij de RABO-bank.
2) Met deze nieuwe bankrekening beschikt de stichting over het legaat dat is nagelaten
door de weduwe van Luctor Ponse en een eerste afspraak over een te realiseren uitvoering
van het werk van Ponse is gemaakt (in november 2022).
3) Op 14/10/2022 is het Verzoek uitbetaling restsaldo bij de ING (van de vorige zakelijke
bankrekening) ingediend en in de bevestinging van ontvangst is toegezegd dat men dit
verzoek binnen twee weken in behandeling zal nemen.
4) In april 2021 is een donatie aan de stichting toegezegd (bedrag onbekend) door een
oud-leerling van Luctor Ponse; de verwachting is dat deze donatie nog in 2022 zal worden
gerealiseerd.

//=======================================================================================\\