Luctor Ponse
pianist / componist

Home / Audio (NL)
Biografie / Interviews
Oeuvre
CD's
Adressen / Links

Agenda
ANBI-gegevens

Financiële verantwoording Boekjaar 2020

11-20-2022: Financiële verantwoording voor BOEKJAAR 2020 van de STICHTING WERK LUCTOR PONSE
//=======================================================================================\\

Balans per 31-12-2020:

ACTIVA                  | PASSIVA    
                     | 
Immateriële vaste activa         | Langlopende schulden 
 GEEN                  |  € 452,00 (kosten website 2014-2020)
                     | 
Materiële vaste activa          | Eigen vermogen
 GEEN (zie toelichting)         |  € 1737,74 (2189,74 - 452,00)
                     | 
Financiële vaste activa          | 
 GEEN                  | 
                     | 
Vorderingen en overlopende activa     | 
 € 2189,74                | 
                     | 
Liquide middelen             | 
 GEEN                  | 
                     | 
Totaal                  | Totaal
 € 2189,74                |  € 2189,74 

//=======================================================================================\\

Toelichting:

De Materiële vaste activa zijn NIET in geld uit te drukken:
 - geluidsarchief (bestaande uit plm 40 CDs met muziek van Luctor Ponse en door hem 
  uitgevoerde muziek), digitale bestanden met opnames van uitvoeringen en interviews
 - papieren archief (partituren, brieven, foto's, krantenknipsels, interviews)

Vorderingen en overlopende activa:
 € 2189,74 op ING vanwege de (opgelegde) sluiting van de zakelijke bankrekening
      van de stichting op 16-10-2019 (NL16 INGB 0008 4871 35) 

Wegens drukte van de penningmeester is het dit boekjaar niet gelukt een nieuwe bankrekening
op naam van de stichting te openen.

//=======================================================================================\\